แบบทดสอบก่อนเรียน ท41102 เรื่อง อิเหนาสนับสนุนโดย "เคสร้านอาดัม"จำหน่าย เคสไอโฟน4,4s,5ราคาถูก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. “ อันอิเหนาเอามาทำเป็นคำร้องสำหรับงานการฉลองกองกุศล “จุดประสงค์ของการแต่งอิเหนาคือข้อใด
  เพื่อเล่นละครใน
  ถ่านทอดนาฏศิลป์ การรำ
  ฉลองงานสมโภช
  ถ่ายทอดวัฒนธรรมชวา
2. บทละครข้อใดใช้แสดงเฉพาะละครในเท่านั้น
  สังข์ทอง มณีพิชัย พิกุลทอง
  รามเกียรติ์ ดาหลัง อิเหนา
  รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุท
  สังข์ทอง อิเหนา โม่งป่า
3. ข้อใดมิใช่ลักษณะของละครใน
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์
  ใช้หญิงแสดงล้วน
  เล่นในเขตพระราชฐาน
  เล่นได้ทั้งในวังและนอกวัง
4. บทละครเรื่องอิเหนาดีเด่นในด้านใดมากที่สุด
  เนื้อหา
  วัฒนธรรม
  ทำนองเพลง
  วรรณศิลป์
5. “ ดั่งหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์เห็นผิดระบอบบุราณมา “เปรียบอะไรเป็นหิ่งห้อย
  เมืองหมันหยา
  เมืองกะหมังกุหนิง
  จรกา
  วิหยาสะกำ
6. ข้อใดต่างจากพวก
  ดาหลัง
  นิทาปันหยี
  กาหลัง
  อิเหนา
7. “ พี่ดั่งพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกดังกล่าวมา “คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
  ท้าวดาหา บุษบา
  ท้าวกุเรปัน อิเหนา
  ท้าวหมันหยา จินตะหรา
  ท้าวกะหมังกุหนิง วิหยาสะกำ
8. อิเหนาฉบับที่นักเรียนศึกษานี้ได้เค้าโครงเดิมมาจากเรื่องอะไร
  อิเหนาเล็ก
  ทั้งอิเหนาใหญ่และอิเหนาเล็ก
  อิเหนาใหญ่
  ดาหลัง
9. “ ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์ “ หมายถึงใคร
  ยายยะโว
  เจ้าฟ้ากุณฑลกับเจ้าฟ้ามงกุฏ
  นางในวัง
  พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
10. ข้อใดไม่ใช่ศัพท์ชวา
  ดวงยิหวา กะระตะ
  ตุนาหงัน กุหนุง
  กิริณี ชมพูนุท
  กระยาหงัน บุหรง
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย guy852 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว