แบบทดสอบประเมินความรู้ เรื่อง แสงเชิงเรขาคณิต โดยครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. เลนส์นูนอันหนึ่งวางห่างจากวัตถุ 20cm เกิดภาพหัวตั้งขนาด 3 เท่าของวัตถุ จงหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนนี้
  20cm
  30cm
  15cm
  40cm
2. อุปกรณ์ในข้อใดที่สามารถทำให้วัตถุไหม้ไฟได้
  กระจกนูน
  เลนส์นูน
  เลนส์เว้า
  กระจกเว้า
3. อุปกรณ์ในข้อใดที่ใช้หลักการทำงานเหมือนกระจกเว้า
  กระจกมองหลังรถจักรยานยนต์
  กระจกมองตามทางแยก
  แผ่นรับแสงโซลาร์เซลล์
  จานรับสัญญาณดาวเทียม
4. เลนส์เว้ามีความยาวโฟกัส 10cm.วางวัตถุขนาด 4cm.ห่างจากเลนส์เว้าเป็นระยะทาง 10cm.จะเกิดภาพห่างจากเลนส์กี่ cm
  หลังเลนส์ 5cm
  หน้าเลนส์ 5cm
  หน้าเลนส์ 10cm
  ไม่เกิดภาพ
5. วางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัส 6cm.ทำให้ภาพหัวกลับขนาด 4 เท่าของวัตถุ จงหาตำแหน่งของเลนส์
  7.5 cm
  5.5cm
  6.5cm
  4.5cm
6. ถ้าต้องการมองเห็นภาพตัวเองในกระจกโค้งขยายขึ้นเป็น 3 เท่า หัวตั้ง เมื่อยืนอยู่หน้ากระจก 20 cm จะต้องใช้กระจกที่มีความยาวโฟกัสเท่าใด
  15 cm
  45 cm
  10 cm
  30 cm
7. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  สายตาสั้นแก้ด้วยเลนส์เว้า
  สายตายาวแก้ด้วยเลนส์เว้า
  สายตาสั้นแก้ด้วยกระจกเว้า
  สายตายาวแก้ด้วยกระจกเว้า
8. กระจกโค้งเว้าบานหนึ่งให้ภาพของวัตถุอันหนึ่งมีขนาดเท่ากัน เมื่อวางวัตถุนั้นให้ห่างจากกระจกเป็นระยะ5cm.และ 15cm.ความยาวโฟกัสของกระจกเว้าเป็นกี่ cm
  10 cm
  12 cm
  15 cm
  5cm
9. ถ้านักเรียนเป็นหมอฟันจะส่องดูฟันคนไข้จะต้องใช้อุปกรณ์ใดจึงจะเห็นฟันขนาดขยายใหญ่ขึ้น
  เลนส์เว้า
  กระจกเว้า
  กระจกนูน
  เลนส์นูน
10. วัตถุอันหนึ่งวางหน้ากระจกเว้า ทำให้เกิดภาพเสมือนขนาดขยาย 4 เท่าของวัตถุ เมื่อเลื่อนวัตถุออกจากกระจกอีก 10cm เกิดภาพจริงขนาดขยาย 4 เท่า จงหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้านี้
  25cm
  30cm
  15cm
  20cm
11. วัตถุอันหนึ่งสูง 4 cm. อยู่หน้ากระจกโค้งเว้า เป็นระยะ 25cm.มีรัศมีความโค้ง 100cm.จงหาตำแหน่งและขนาดของภาพ
  หลังกระจก25cm,4cm
  หลังกระจก50cm,4cm
  หน้ากระจก50cm,8cm
  หลังกระจก50cm,8cm
12. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  ยังมีคลื่นชนิดอื่นที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสง
  แสงเป็นคลื่นตามยาว
  แสงเป็นคลื่นกล
  แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
13. จงหาดรรชนีหักเหของวัตถุชนิดหนึ่ง ถ้าอัตราเร็วของแสงในวัตถุชนิดนั้นเป็น 2.5x10^8 m/s
  1.33
  0.83
  1.2
  1.5
14. กล้องถ่ายรูปDigitalหรือกล้องที่ถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์แรกที่รับแสงคือข้อใด
  CCD
  กระจกเว้า
  เลนส์เว้า
  เลนส์นูน
15. ดินสอแท่งหนึ่งสูง 5cm ตั้งอยู่หน้ากระจกเงานูนซึ่งมีความโฟกัส 20cm โดยห่างจากกระจก 30cm ตำแหน่ง และความสูงของภาพเป็น cm คือข้อใด
  12,-2
  -30,-1
  30,-1
  -12,-2
16. มีวัตถุสูง 4cm วางหน้าเลนส์นูนความยาวโฟกัส 10cm.โดยวางอยู่ห่างจากเลนส์นูน 20cm.หลังเลนส์นูนนี้ 10cm.มีเลนส์เว้าความยาวโฟกัส 20cm.วางอยู่ ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้านี้จะอยู่ห่างจากเลนส์เว้าเท่าใด
  10cm
  30cm
  40cm
  20cm
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว