รหัสก41901เรื่องบริการแนะแนว เวลา10นาที ครูผู้สอนนางรุจิราภา สิทธิปาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น อัศนี
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น เปลี่ยนพันธ์
ห้องของผู้ทำข้อสอบ : 5/10ก
เลขที่ของผู้ทำข้อสอบ : 6ก
1. นักเรียนได้รับบริการแนะแนวจากโรงเรียนครั้งแรกคือบริการใด
  บริการสนเทศ
  บริการให้คำปรึกษา
  บริการจัดวางตัวบุคคล
  บริการรวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
2. บริการที่ช่วยสงเคราะห์นักเรียนด้านทุนการศึกษาจัดอยู่ในบริการใด
  บริการให้คำปรึกษา
  บริการจัดวางตัวบุคคล
  บริการติดตามผล
  บริการสนเทศ
3. บริการสนเทศจัดขึ้นเพิ่ออะไร
  เสนอแนะการดำเนินชีวิตในสังคม
  ให้ข้อมูลด้านต่างๆเพื่อตัดสินใจ
  ให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขตนเอง
  ติดตามและรวบรวมผลการเรียน
4. ระเบียนสะสมคืออะไร
  คู่มือการศึกษาต่อและอาชีพ
  โครงการของงานแนะแนว
  สมุดฝากธนาคาร
  ข้อมูลด้านต่างๆของนักเรียน
5. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการแนะแนว
  การช่วยให้นักเรียนปรับตัวได้
  การชี้ช่องทางให้นักเรียนปฏิบัติตาม
  การช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง
  การช่วยพัฒนาในทุกๆด้าน
6. บริการแนะแนวช่วยให้ประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดในข้อใด
  ช่วยชี้แนวทางศึกษาต่อ
  ช่วยจัดและเลือกแผนการเรียน
  ช่วยให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองได้
  ช่วยให้นักเรียนรู้จักแนวทางประกอบอาชีพ
7. ให้นักเรียนวิเคราะห์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายกับการแนะแนวว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร
  เป็นการพัฒนาความสนใจของนักเรียน
  เป็นการช่วยทางการศึกษา
  ช่วยให้นักเรียนมีงานทำ
  เป็นการพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
8. บริการให้คำปรึกษาข้อใดเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด
  ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  เลือกสถาบันการศึกษาให้
  ช่วยเหลือด้านการเงิน
  เลือกแนวทางประกอบอาชีพให้
9. ข้อใดไม่ใช่งานบริการแนะแนวในโรงเรียน
  บริการจัดวางตัวบุคคล
  บริการติดตามผล
  บริการเลือกอาชีพอิสระให้นักเรียน
  บริการสนเทศ
10. บริการติดตามผลข้อใดมีความสมบูรณ์ที่สุด
  ติดตามเฉพาะพวกที่เรียนต่อ
  ติดตามผลทุกเรื่องตามเป้าหมาย
  ติดตามนักเรียนที่สอบแก้ตัว
  ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ
สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มทำข้อสอบใหม่
โปรแกรมชุดนี้ปรับแต่โดย rdum5531 เขียนโดยthaiall.com
ติดตั้งระบบป้องกัน Hacking แล้ว