การสอบฟิสิกส์

ข้อแนะนำในการสอบ

1.      การสอบเมื่อกดปุ่ม "ส่งกระดาษคำตอบ" จะกลับไปแก้ไขไม่ได้

2.      ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เลขที่ประจำตัว และ ห้องให้ถูกต้อง เพราะจะแก้ไขไม่ได้

3.      หากลืมใส่ชื่อและนามสกุล "ต้องทำข้อสอบใหม่ทั้งหมด"

4.      ข้อสอบนี้ได้ถูกออกข้อสอบทั้งสิ้น 100 ข้อ โดยจะสุมคำถามและตัวเลือกออกมาให้ตอบ เพื่อป้องกันการทุจริต หมายความว่าถึงท่านจะใช้อุปกรณ์สื่อสารท่านก็ไม่สามารถถาม/บอกคำตอบได้

5.      หากระบบทำงานผิดพลาดให้เรียกผู้คุมสอบ

 ท่านมั่นใจว่าท่านพร้อมที่จะทำข้อสอบแล้ว

 

ใส่รหัสชุดสอบ

>>><<<

รหัสผ่าน (*ห้ามเปลี่ยน!)